ลำดับที่ เรื่อง วันที่เผยแพร่
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 2/10/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 8/10/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18/10/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร 17/10/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 22/10/2562
6 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดงานจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2563 25/10/2562
7 แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และ กิจกรรม Smart idea by GSB Startup ประจำปี 2562 25/10/2562
 8  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 8/11/2562
9 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนาวิชาการ "เรียนเป้น คิดเป็น ทำเป็น ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" 12/11/2562
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 8/11/2562
11 คำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาตำบล (Policy Lab)" 13/12/2562
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาพิเศษ 15/1/2563
 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงดนตรี CRU BAND ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลการแสดงระบำนกกะฮังและระบำนงนารีศรีข้าวเม่าของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  15/2/2563
14  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้ง 1  31/1/2563
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพี่เลี้ยงสอนน้องออนไลน์ เขตจตุจักร  15/6/2563
16  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  8/7/2563
 17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  21/7/2563
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 10/6/2563
19  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  24/8/2563
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 15/10/2563