ลำดับที่ เรื่อง วันที่เผยแพร่
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              19/12/2562
 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6/1/2563
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ความรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21) 21/1/2563
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นวิชาชีพผ่านการอบรมความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1 22/1/2563
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 1/9/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  3/3/2563
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา 10/6/2563
คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยระดับคณะ (RMU)  7/6/2563
 9 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร  10/2562
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม Getting to Know your University 2020 20/8/2563