มหาวิทยาลัยจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม PR@HUSO

       คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ เป็นประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ดร.จินตนา สุขสำราญ เป็นกรรมการ อาจารย์อุมาพร กาญจนคลอด เป็นผู้สังเกตการณ์ และ นายขนก ฤกษ์ดี เลขานุการฯ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูภาพกิจกรรม >>> @PR_HUSO <<<

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอนเกประสงค์และหอประชุม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี ประธานในพธี และมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีแก่นักศึกษาใหม่

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO  || @PR.CRU

 

โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กันยายน 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup  โจทย์ประจำเดือนนี้ “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน” 


รายละเอียดเพิ่มเติมที่   https://www.facebook.com/GSBSMEsStartup/photos/a.1704607873165946/2421277161499010/

สมัครได้ที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzrGChbJLgKlBONG7zdMbMLOQ5XfONn3VnSWJ2zvgMYNBWFg/viewform

width=

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระยะที่ 2 ให้ประชาชนในพื้นที่ ตําบลวังหมัน อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

ดูภาพกิจกรรม <<< Click >>>