ขอเชิญคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้ได้รับสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องวิชาการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจำที่ได้รับคัดเลือกจากคณะ

>>>ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ วันที่ 20 - 22 มกราคม  2564 ณ ห้องประชุมชั้น 12  อาคาร  36  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม>>

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการแพร์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อให้นักศึกษาภาคในเวลาราชการ ที่ได้ลงทะเบียนศึกษาภาคฤดูร้อน รวมถึงนักศึกษาภาคนอดเวลาราชการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาทได้รับการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สอดคล้องกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้วย จึงสมควรปรับปรุงประกาศฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียด>>

 

ด้วยงานกิจการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ สรา้งชื่อเสียง และทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2563 โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว สามารถรับและยื่นแบบฟอร์มยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่15 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียด >>  .