ลำดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 วันอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ วันอนุมัติจาก สกอ.
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ วันที่ 20 เม.ย. 54 4 พ.ย. 54
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 20 เม.ย. 54 27 มิ.ย. 55
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ วันที่ 11 พ.ค. 54 27 มิ.ย. 55
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 20 เม.ย. 54 3 ก.ย. 55
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย วันที่ 11 พ.ค. 54 4 ต.ค. 55
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารและการพัฒนาชุมชน วันที่ 20 เม.ย. 55 19 พ.ย. 55
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 20 เม.ย. 55 19 พ.ย. 55
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล วันที่ 11 พ.ค. 54 19 พ.ย. 55
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว วันที่ 11 พ.ค. 54 20 ธ.ค. 55
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วันที่ 20 เม.ย. 54 19 ก.พ. 56
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วันที่ 20 เม.ย. 54 19 ก.พ. 56
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม วันที่ 20 เม.ย. 54 19 ก.พ. 56
13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง วันที่ 11 พ.ค. 54 29 มี.ค. 56
ลำดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วันอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ วันอนุมัติจาก สกอ.
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ วันที่ 11 ม.ค. 55 3 ม.ค. 55
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วันที่ 11 ม.ค. 55 13 ธ.ค. 55
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา วันที่ 17 ม.ค. 56 5 เม.ย. 56