การติดตามผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการชุมชนสระไม้แดง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 28 มีนาคม 2559
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

คลิิกชมภาพกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเขตจตุจักร
กิจกรรมที่ 5 อบรมผู้นำชุมชนระยะสั้น
วันที่ 29 พฤษภาคม 5, 12, 19, 26 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คลิกชมภาพการอบรมพิธีมอบเกียรติบัติให้กับผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโคงการ"English foe ASEAN Preparation Project" ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ระหว่างวันที่ 16 - 27 มิถุนายน 2557 
>>คลิกเพื่อเข้าชมประมวลภาพ<<
ดาวน์โหลดคู่มือบริการวิชาการแก่สังคมเอกสารการสำคัญและโครงการ  
  
โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่พัฒนาท้องถิ่น "เรื่องปัญหาหนี้นอกระบบ ณ เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี
  
เอกสารการถอดบทเรียนการบริการวิชาการแก่สังคม โดยสาขาวิชานิติศาสตร์

 


แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

- โครงการอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
- โครงการอบรมการออกแบบลวดลายไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC
- โครงการ work shop ดนตรีสัญจรจากพี่สู่น้อง
- โครงการบ่มเพาะความรู้ทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงขั้นพื้นฐาน
- โครงการเดินตามรอยพ่อ"สืบสานวัฒนธรรมชาวนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น