ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์
ในโอกาศได้รับรางวัล “คนดีศรีจันทรเกษม” ประจำปี 2566 ประเภทอาจารย์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน!! มนุษย์วิชาการ 2566 CRU's Soft Power
28-29 สิงหาคม 2566 >> รายละเอียด กำหนดการ คลิ๊กเลย!! <<
ขอแสดงความยอนดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา สารน้อย
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอแสดงความยอนดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา บุตรไชย
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยอนดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส กรมณีโรจน์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Creative Music
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Creative Music
The 4th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2023 July 7-8, 2023 (Online event) Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 13 และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
ผู้ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
The 4th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2023 July 7-8, 2023 (Online event) Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 13 และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัล Gold Medel ประเภท Performing Arts
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัล Silver Medel ประเภท Performing Arts
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Creative Music
ผู้ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
ผู้ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

...มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา” รศ.ดรปิยพร ท่าจีน และ ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์ ณ...

...มุิตาจิต จันทร์สถิตในดวงใจ วันนี้..15 ก.ย.65 รศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

วันนี้ 12 กันยายน​ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ปลัดศรีช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา...

ยุวชนอาสา ...9 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ปลัดศรีช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา...

คณาจารย์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 12 ความหมายของ "แลนด์"...

วันที่ 6 กันยายน 2566 คณาจารย์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจุดประกายความคิด...

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน...