ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ขรรค์ชัย หอมจันทร์ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒรธรรม
รางวัล "ธนบุรีนพมาศ" ประจำปีพุทธศักราช 2567 สาขาศิลปะ ด้านประณีตศิลป์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Excellence award)
ผลงานชุดปลาแห้ง ประเภทภาพหุ่นนิ่ง การประกวดศิลปกรรมนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย 2024
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมาภรณ์ พูมพิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร พิริยกิตติ์ศรัณย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ เอมดวง
โครงการต้นกล้าดนตรี จันทรเกษม ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ ศูนย์อาคารปฏิบัติการเรียนรู้ ชั้น 12 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
***
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ขรรค์ชัย หอมจันทร์

..วันที่ 14 กรกฏาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 (ภาคนอกเวลาราชการ)...

...วันที่ 11 กรกฏาคม 2567 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพดนตรี...

กิจกรรม 11 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร...

..วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2567 ที่ผ่านมา ผศ.สุกานดา สารน้อย ประธานหลักสูตร ค.บ.สังคมศึกษา และคณาจารย์ประจำหลักสูตร...

ประกาศกำหนดการรับจองชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา...

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะมนุษยศาสตร์​เเละ​สังคมศาสตร์​ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567...

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทีมงานวิจัยคณะมนุษยศาสจร์และสังคมศาสตร์...