ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะนิสิตเก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศเอกหญิง พิรดา อนุเวช
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นรรชนภ ทาสุวรรณ
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีสตริงเยาวชน สนับสนุนโครงการ “โรงเรียนสีขาว” ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี ณ เวทีตลาดจตุจักร จังหวัดชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Ayutthaya Music Challenge 2023 งาน "ยอยศ ยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันวงดนตรีรายการ เด็กมอ MUSIC CONTEST 2023
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันวงดนตรีสากล โครงการ "SPU Music & Talent Festival 2023" ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา โปร่งจิต รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

วันที่ 28 ก.พ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา...

...วันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางดนตรีศึกษา...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวันมนุษย์วิชาการ 2567 มนุษยศาสตร์ SOFT SKILLS...

อาจารย์ศิรส ทองเชื้อและอาจารย์วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุลจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และอ.สุวภัทร หนุ่มคำ...

รศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ส่งคำอวยพรในเทศกาล “ตรุษจีน” 2567...

HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024...8 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรม "วันตรุษจีน ประจำปี...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นรรชนภ ทาสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ...