ต้นกล้าดนตรี ครั้งที่ 11
รางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ"
รางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ"
รางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ"
รางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ"
รางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ"
รางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ"
รางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ"

เริ่มแล้ววันนี้...ต้นกล้าดนตรี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการผู้ที่ได้รับรางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ" ทั้ง 7 ท่าน...

ประกาศผลการประกวด ผลงานนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ในโครงการผลิตสื่อดิจิทัล e-learning...

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย ขอเชิญร่วมกิจกรรม การเสนวนา...

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม 83 ปี...

วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม เป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสี “มนุษย์สัมพันธ์เกม”...