ConfirmDancingArt1st

ระบบค้นคะแนนสอบ ic3 พิมพ์ใบประกาศ สำหรับนักศึกษา

01 มีนาคม 2564

ระบบค้นคะแนนสอบ IC3 พิมพ์ใบประกาศ สำหรับนักศึกษา คลิก

25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ คลิก ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมอบรม คลิก

18 ธันวาคม 2563

ขอเชิญคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้ได้รับสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ...

09 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ วันที่ 20 - 22 มกราคม  2564 ณ ห้องประชุมชั้น 12  อาคาร  36 ...

07 ธันวาคม 2563

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการแพร์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลงวันที่...