30 สิงหาคม 2565

วันมนุษย์วิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 "ศาสตร์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น" พิธีเปิด : วันอังคารที่ 6 ก.ย.65 เวลา 13.00 น. ณ เวทีกลาง ชั้น 1 อาคาร 28   เสวนาวิชาการ- ชุมชนปลอดหนี้...

22 สิงหาคม 2565

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 [HUSOC15] วันที่ 19 มกราคม 2566 จัดโดย...

21 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม...

17 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ นกแก้ว อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ผลงานที่มีศักยภาพสูง มีประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

03 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม นาฏนวัตกรรม : พหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์สำหรับครู  

01 สิงหาคม 2565

ประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาประชุมและส่งเอกสารในวันที่ 23 ก.ค. 2565ตามกำหนดการกู้...