S 69869600

*มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา!!! ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
*มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา!!! ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
ระบบค้นคะแนนสอบ ic3 พิมพ์ใบประกาศ สำหรับนักศึกษา

10 เมษายน 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ครูนาฏศิลป์ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7-9 เม.ย.2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี...

16 มีนาคม 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน toeic สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม ณ...

16 มีนาคม 2564

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ คลิก กำหนดการโครงการ คลิก ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิก

01 มีนาคม 2564

ระบบค้นคะแนนสอบ IC3 พิมพ์ใบประกาศ สำหรับนักศึกษา คลิก