ประกวดวงดนตรีมหาวิทยาลัย ในรายการ LEO Unity Music Match
วง " Reunion" ได้รับรางวัล " ชนะเลิศ " ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ SRP5 Studio แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

24 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม...

23 พฤศจิกายน 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ลีลาชีวสิทธิ์  ได้รับคะแนนสูงสุด จากการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัตรให้ดำรงตำแหน่ง...

25 ตุลาคม 2565

เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิกดูรายละเอียด ...

18 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วง " Reunion" เข้าร่วมประกวดวงดนตรีมหาวิทยาลัย ในรายการ LEO Unity Music Match ได้รับรางวัล "...

30 สิงหาคม 2565

วันมนุษย์วิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 "ศาสตร์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น" พิธีเปิด : วันอังคารที่ 6 ก.ย.65 เวลา 13.00 น. ณ เวทีกลาง ชั้น 1 อาคาร 28   เสวนาวิชาการ- ชุมชนปลอดหนี้...

22 สิงหาคม 2565

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 [HUSOC15] วันที่ 19 มกราคม 2566 จัดโดย...