ประกวดวงดนตรีมหาวิทยาลัย ในรายการ LEO Unity Music Match
วง " Reunion" ได้รับรางวัล " ชนะเลิศ " ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ SRP5 Studio แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

24 มกราคม 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ขอแสดงความยินดีกับ  ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ...

11 มกราคม 2566

โครงการอบรมภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาขแมร์และภาษาเมียนมา เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสาหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น...

21 ธันวาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Excellence award)...

16 ธันวาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิสิษฐ์ เอมดวง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสดนตรีสากลศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก...

15 ธันวาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชวิตรา  ตันติมาลา อาจารย์ประจำหลักสูตรครึศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา...

24 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม...