*มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา!!! ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
*มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา!!! ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
ระบบค้นคะแนนสอบ ic3 พิมพ์ใบประกาศ สำหรับนักศึกษา

03 สิงหาคม 2564

ประกาศยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป 1.อบรมภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารรุ่นที่18  2. อบรมภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารรุ่นที่5  ด้วยสถานการณ์การแพร์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019...

04 กรกฎาคม 2564

  ประกาศ  เรื่อง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 (ฉบับบที่ 18 ) กำหนดมาตรการการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย <<< ดูรายละเอียด >>>

02 กรกฎาคม 2564

ระบบค้นหารายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน <<<ค้นรายชื่อ>>>ศูนย์ฉีด อาคารสาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตเอกสารดาวน์โหลด...