คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมาภรณ์ พูมพิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร พิริยกิตติ์ศรัณย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ เอมดวง
โครงการต้นกล้าดนตรี จันทรเกษม ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ ศูนย์อาคารปฏิบัติการเรียนรู้ ชั้น 12 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
***
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ขรรค์ชัย หอมจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาณฑ์ พัวพงศธร
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนนท์ อ่อนศรี
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปาริชาติ ฉิมคล้าย
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศเอกหญิง พิรดา อนุเวช
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

...คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท...

เริ่มแล้วโครงการดีๆ ต้นกล้าดนตรี จันทรเกษม ครั้งที่ 12 เปิดเวทีให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านดนตรี...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรัตน์ พ่วงพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ...

ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ขรรค์ชัย หอมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานนาฏศิลป์และศิลปการแสดง...

...ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตร...