แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256


แบบฟอร์มสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสารหมายเลข-1-แบบฟอร์มสรุปแผ่นการใช้งบประมาณปี2559new
เอกสารหมายเลข-2-3-แบบฟอร์มสรุปงบประมาณประจำปี-59new
เอกสารหมายเลข-4-แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปี-2559new
เอกสารหมายเลข-5-คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายnew
เอกสารหมายเลข-6-ตัวอย่างการกรอกแผนปีงบประมาณ 2559 (pdf) (doc)new


แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   - แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2555-2559
   - แผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557-2561 


แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 

 


เอกสารประกอบการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555


แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน

แบบฟอร์มโครงการประจำตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 15/07/15)new
แบบติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2558( 09/03/15)new
แบบฟอร์มสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณเงินรายได้)( 05/09/14)new
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557
   
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ สัมนา อบรม ศึกษาดูงาน   
แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556  
สูตรการคำนวณค่า FTES ของแต่ละสาขาวิชาแบบฟอร์มคำของบประมาณ 2555 (งบประมาณแผ่นดิน)
แบบฟอร์มโครงการของบประมาณปี 2554
แบบฟอร์มโครงการของบประมาณปี 2553 
ผลการสังเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นปัญหาที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการงบประมาณปี 2554
แบบติดตามประเมินผลโครงการตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 1 มิ.ย 52 - 31 พ.ค 53