ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนนท์ อ่อนศรี ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปองภพ สุกิตติวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลศึกษา
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ขอแสดงความยินดีกับ วง Tangy Funky นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
ได้รับรางชมเชย จากการแข่งขันประกวดวงดนตรีรายการ Imperial Music Awards 2023 วัยมันส์สายพันธุ์ดนตรี ปีที่ 7
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้เข้าประกวดทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวุฒิ มุขมา
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์
ในโอกาศได้รับรางวัล “คนดีศรีจันทรเกษม” ประจำปี 2566 ประเภทอาจารย์

วันนี้...รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

ขอแสดงความยินดีกับ วง Tangy Funky นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ได้รับรางชมเชย ทุนการศึกษาเป็นเงินสด จำนวน 10,000...

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษา ในรายการ...

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวด "ทูตกิจกรรม HUSO CRU Ambassador 2023" ประจำปีการศึกษา...

คณาจารย์ประจำหลักสูรและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโดยการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (OBE)...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 10,000 บาท...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษา ในรายการ Central...

วันที่ 7 ตุลาคม 2566...ทีมงานยุวชนอาสา ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร...