*มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา!!! ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
*มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา!!! ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

15 ตุลาคม 2564

       ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือก โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอิงนภา จางจา นักศึกษา...

14 ตุลาคม 2564

ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือก โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเกศินี จันทร์จุฬา นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ชื่อผลงาน...

13 ตุลาคม 2564

ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือก โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล ลำดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวปาริชาต ประสิทธิ์ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)...

12 ตุลาคม 2564

ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือก โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล ลำดับที่ 4 ได้แก่ นางสาวจิดาภา เก่งกสิกรรม นักศึกษา สาขาวิชาสังศึกษาศึกษา (ค.บ.)...

12 ตุลาคม 2564

ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือกโครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล ลำดับที่ 5 ได้แก่ นางสาวนริศรา เพ็งบุปผา นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ชื่อผลงาน...

12 ตุลาคม 2564

         ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาสื่อดิจิทัลจากโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล (เรียงลำดับตามคะแนน) ผลงานที่ได้รับการพิจารณา มีจำนวน 50 ผลงาน...