1.  ด้านการจัดการศึกษา

 •  - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.  ด้านการวิจัย

 •  - เพื่อส่งเสริมการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณะ  สถาบัน  และสังคม
 •  - เพื่อให้บุคลากรของคณะมีศักยภาพและความสามารถในการวิจัยทัดเทียมกับนานาชาติ

3.  ด้านการบริการวิชาการ

 •  - เพื่อให้คณะสามารถให้บริการทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 •  - เพื่อให้คณะสามารถให้การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่สังคมตามความต้องการ

4. ด้านทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

 •  - เพื่อให้นักศึกษา  เยาวชน  และประชาชน  มีความรู้ความเข้าใจในแก่นสารและคุณค่าของศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
 •  - เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร  และสถาบันอื่น ๆ  ทางด้าน   ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางภาษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารสนเทศ  เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธ์
 •  - เพื่อมุ่งให้เกิดการประยุกต์  บูรณาการ  และพัฒนาวัฒนธรรมไทย   เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
 •  - เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ด้านการบริหาร

 •  - เพื่อพัฒนาและจัดทรัพยากรของคณะให้มีประสิทธิภาพ  มีอิสระ  และคล่องตัว
 •  - เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง

6.  ด้านกิจกรรมนักศึกษา

 •  - เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิชาการคุณธรรม   จริยธรรม  บุคลิกภาพ  และเกิดความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน
 •  - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
 •  - เพื่อพัฒนาองค์กรทางด้านกิจการนักศึกษาให้มีศักยภาพในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน
 •  - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ด้านกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.  ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

 •  - เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานของคณะอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน  เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา
 •  - เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ  สถาบันและชุมชน
 •  - เพื่อพัฒนาอาจารย์   บุคลากร  นักศึกษา  ให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม