ลำดับที่เรื่องวันที่เผยแพร่
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              19/12/2562
 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6/1/2563
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ความรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21) 21/1/2563
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นวิชาชีพผ่านการอบรมความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1 22/1/2563
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 1/9/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  3/3/2563
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา 10/6/2563
คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยระดับคณะ (RMU)  7/6/2563
 9 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร  10/2562
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม Getting to Know your University 2020 20/8/2563
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 26/10/2563
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสินทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16/11/2563
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25/11/2563
 14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประดับปีกนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน  22/12/2563
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 30/10/2563
 16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพทางเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ   16/3/2564
17  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)   23/3/2564