เลขที่ เรื่อง วันที่
292/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการการบิน 10/11/2564
247/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล 14/09/2564 
227/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมาตรฐาน TOEIC 23/08/2564
226/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 17/08/2564
222/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูในยุคดิจิทัล 10/08/2564
204/2564 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนากิจการนักศึก 01/08/2564
188/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/07/2564
037/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 23/03/2564
036/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพทางเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 16/03/2564
710/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประดับปีกนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน 22/12/2563
142/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25/11/2563
136/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสินทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16/11/2563
131/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 30/10/2563
123/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 26/10/2563
080/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม Getting to Know your University 2020 20/08/2563
37/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา 10/06/2563
36/2563 คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยระดับคณะ (RMU) 07/06/2563
022/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 03/03/2563
005/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นวิชาชีพผ่านการอบรมความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1 22/01/2563
004/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ความรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21) 21/01/2563
001/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06/01/2563