เลขที่ เรื่อง วันที่
027/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม English Activity Dat 24/02/2566
025/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากลสำหรับเยาวชน 16/02/2566
010/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 31/01/2566
005/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 12/01/2566
192/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ 16/12/2565
177/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 15/11/2565
160/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 20/10/2565
1398/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 14/09/2565
141/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565 6/9/2565
108/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา 02/7/2565
097/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 23/06/2565
097/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาดนตรีสากลและสาขาวิชาดนตรีสากลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" 22/06/2565
096/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ 20/06/2565
094/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 14/06/2565
 084/2565  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 31/6/2565 
064/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18/05/2565
066/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 19/05/2565
063/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษาภาษาอังกฤษด้านการบริการการบิน 17/05/2565
061/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนาวิชาชีพ หลักสูตรศิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 05/05/2565
011/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ (IC3) สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/02/2565
022/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมการพัฒนาการเขียนเค้าโครงวิจัย ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 21/02/2565
021/2565 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทางสังคมศึกษา 21/02/2565
017/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 14/02/2565
279/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 29/10/2564
004/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 31/01/2565
005/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 31/01/2565
003/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษายุคใหม่ 27/01/2565
001/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรศที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามมาตรฐาน TOEIC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/01/2565
292/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการการบิน 10/11/2564
247/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล 14/09/2564 
227/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมาตรฐาน TOEIC 23/08/2564
226/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 17/08/2564
222/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูในยุคดิจิทัล 10/08/2564
204/2564 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนากิจการนักศึก 01/08/2564
188/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/07/2564
037/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 23/03/2564
036/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพทางเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 16/03/2564
710/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประดับปีกนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน 22/12/2563
142/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25/11/2563
136/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสินทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16/11/2563
131/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 30/10/2563
123/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 26/10/2563
080/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม Getting to Know your University 2020 20/08/2563
37/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา 10/06/2563
36/2563 คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยระดับคณะ (RMU) 07/06/2563
022/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 03/03/2563
005/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นวิชาชีพผ่านการอบรมความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1 22/01/2563
004/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ความรู้เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21) 21/01/2563
001/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06/01/2563