ทรรศนีย์  ยอดเยี่ยมแกร (หนึ่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


พลพิพัฒน์ สารมาศ (ปิ่น)
นักวิชาการศึกษา
(งานโสตทัศนศึกษา)


วิฑูรย์ นามแสง (ยุ่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประจำห้องปฏิบัติการ 316


ปรีชา พิทักษ์พล (โอ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประจำห้องปฏิบัติการ 323-324 


วิรัตน์ พัดทอง (เผือก)
นักวิชาการศึกษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)


เพ็ญพักตร เกี้ยวกระโทก (ฝน)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(งานกิจการนักศึกษา)


แสงทิตย์ บุญสาม (ผึ้ง)
นักวิชาการพัสดุ


มณีรัตน์ ชูหิรัญ (มินนี่)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สุชาดา พูนพร (ดา)
นักวิชาการศึกษา


สุมารินทร์ คชานุภาพ (กิ๊บ)
นักวิชาการศึกษา


วันทนาพร  รุ่งวรรณรัตน์ (ยุ้ย)
นักวิชาการศึกษา

34
อมรรัตน์  คล้ายสินธุ์ (เป้)
นักวิชาการศึกษา


กาญจนา เทพธานี (แตง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จิรภา หล้าบา (จอย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แพรตะวัน  นิธิอัครนันท์ (มู่หลาน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ)

นฤทธร ทองน้อย (ต่าย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กมลลักษณ์ สิงห์ป้อง (ปลา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุพัตรา วันพุดชา (แต๊ว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
สุเมธ ทรัพย์เจริญ (เมธ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป