1. เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
  2. ผลิตบัณฑิตของคณะให้มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและสถาบันตามความต้องการของสังคม
  3. ให้คณาจารย์  และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  และกิจการนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  5. เป็นคณะที่มีมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน  สังคม และระดับมาตรฐานสากล
  6. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  7. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนทั้งในระดับคณะ  โปรแกรมวิชา  อาจารย์และนักศึกษา