ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
T.Jang2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.ธวัช  คำทองทิพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี  นิลงาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์กาณฑ์  พัวพงศธร
ผู้ช่วยคณบดีกิจการพิเศษ

อาจารย์สุทธิรักษ์  บูรพาศิริวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
alt
อาจารย์ทรงกฤษณ์  คมสัน
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
alt
ดร.ศุทธินี พัวพรพงษ์
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย  สุขสวัสดิ์
หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  สารน้อย
หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์

นางทรรศนีย์  ยอดเยี่ยมแกร
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี