ปรเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดี
 
วาสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
T.Jang2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานประกันคุณภาพการศึกษา
สุพรรณี
ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เอกพล 0
อาจารย์เอกพล  กันทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วาทินี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี  นิลงาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ภูเนตุ
อาจารย์ดร.ภูเนตุ จันทร์จิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น
สุทธิรักษ์.jpg
ดร.สุทธิรักษ์  บูรพาศิริวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
ทรงกฤษณ์
อาจารย์ทรงกฤษณ์ คมสัน
หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์
นิรมล.jpg
ผศ.ดร.นิรมล ชอุ่ม
หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์
  ทรรศนีย์2
นางทรรศนีย์  ยอดเยี่ยมแกร
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี