ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดี
T.Jang2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานประกันคุณภาพ
altผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
alt
อาจารย์ทรงกฤษณ์  คมสัน
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
alt
อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงษ์
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย  สุขสวัสดิ์
หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  สารน้อย
หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์

นางทรรศนีย์  ยอดเยี่ยมแกร
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี