ปรัชญา (Philosophy)

วิชาการเป็นเลิศ   เทิดคุณธรรม   นำชุมชนเข็มแข็ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน

 

พันธกิจ (Mission)

  1. การจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. พัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความเป็นเลิศทางวิชาการด้านด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. บูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน
  4. บูรณาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล