เลขที่ เรื่อง วันที่
     
332/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนออย่างครูอาชีพ 31/03/2564
328/2564 คำสั่งแต่งตั้งสัมมนาทางวิชาการ "ภาษาทัศนา พลังปัญญาวรรณคดีการพัฒนาความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางอักษรศาสตร์" 31/03/2564
297/2564  คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ " แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน"  25/03/2564
283/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "กิจกรรมตามรอยครูดนตรีไทย" 18/03/2564
267/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์"  15/03/2564
266/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม "ด้านศิลปะและการออกแบบด้วยการสร้างคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรม" 12/03/2564
240/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) "เราไม่ทอดทิ้งกัน : การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงวัยและประชาชนในยุคดิจิทัล" 05/03/2564
239/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม) 05/03/2564
226/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท   02/03/2564 
224/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 01/03/2564
197/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเขียนสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่อย่างสร้า่งสรรค์กับการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวจริง 25/02/2564 
151/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสากิจกรรมการสร้างศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวคลองบางเขน 11/02/2564 
1144/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 13/11/2563
1133/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 11/11/2563
1030/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  15/10/2563
806/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 24/08/2563
627/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/07/2563
570/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 08/07/2563
505/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพี่เลี้ยงสอนน้องออนไลน์ เขตจตุจักร 15/06/2563
500/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3  10/06/2563
152/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงดนตรี CRU BAND ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลการแสดงระบำนกกะฮังและระบำนงนารีศรีข้าวเม่าของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  15/02/2563
107/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้ง 1  31/01/2563
22/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาพิเศษ 15/01/2563
1244/2562 คำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาตำบล (Policy Lab)"  13/12/2562
1124/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนาวิชาการ "เรียนเป้น คิดเป็น ทำเป็น ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"  12/11/2562
1116/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  08/11/2562
1044/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดงานจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2563 25/10/2562
1032/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 22/10/2562
1029/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18/10/2562
1010/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร 17/10/2562
987/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 08/10/2562
977/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 02/10/2562