เลขที่ เรื่อง วันที่
461/2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 The 5th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2024 09/05/2567
460/2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคภาคนอกเวลา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 09/05/2567
409/2567 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการอบรมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล (โครงการร่วม 5) 25/04/2567
173/2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/02/2567
166/2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันมนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 09/02/2567
153/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันตรุษจีน ประจำปี 2567 06/02/2567
128/2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30/01/2567
1036/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 18/10/2566
1012/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
987/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันไห้วพระจันทร์ ประจำปี 2566 26/09/2566
872/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ทำงานเชิงพื้นที่ กิจกรรมที่ 3 การอบรมการจัดทำวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/08/2566
814/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วันมนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 11/08/2566
804/2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่ และฝึกซ้อมเสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 04/08/2566
802/2566 คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 04/08/2566
626/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 23/06/2566
622/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และอบรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 19/06/2566
584/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท 08/06/2566
554/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นรายได้ 31/05/2566
459/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้านการบริการการบิน" 28/04/2566
314/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์" ครั้งที่ 3 23/03/2566
306/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 21/03/2566
292/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 17/03/2566
212/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ทำงานเชิงพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมทำวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) 27/02/2566
168/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/02/2566
162/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล เรื่อง "การสร้างสื่อเรียนรู้ E-Learning" 10/02/2566
160/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัปดาห์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม กิจกรรมการจัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษมและเยาวชนระดับชาติ 10/02/2566
141/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดความสามารถด้านศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย "การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1" 9/02/2566
137/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาแขมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น สำหรับบุคคลทั้วไป รุ่นที่ 19 7/02/2566
136/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดับต้น สำหรับบุคคลทั้วไป รุ่นที่ 6 7/02/2566
46/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาไทย 19/01/2566
25/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมาตรฐาน TOEIC 11/01/2566
1694/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 12/10/2565
1448/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันมนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 31/8/2565
1381/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560-2562  22/08/2565 
1380/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่ และฝึกซ้อมเสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560-2562 22/08/2565 
1360/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 18/08/2565
1276-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม English Activities Day 27/7/2565
1253-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 22/7/2565
1197/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดับต้น สำหรับบุคคลทั้วไป รุ่นที่ 5 11/07/2565
1193-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/07/2565
1182/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 06/07/2565
1130/2565 คำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัย" 30/06/2565
1129/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาแขมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น สำหรับบุคคลทั้วไป รุ่นที่ 18 19/07/2565
921/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์ 07/07/2565
920/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจับระดับคณะ 07/07/2565
094/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom 14/06/2565
953/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ทำงานเชิงพื้นที่ กิจกรรมที่ 3 การอบรมด้านฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 10/06/2565
887/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 31/5/2565
865/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ปีที่ 17 และพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมรัตน์ 25/05/2565
641/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนดนตรีไทย : โคดาย ออร์ฟ ดาลโครช" 27/04/2565
611/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรไม่รับปริญญา (Non degree) การใช้งานโปรแกรม Cubase ผลิตผลงานดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานกับชุมชน (CRU-CWIE community) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20/04/2565
607/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรชุดวิชา (Module course) การจัดการทางวัฒนธรรมในชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานกับชุมชน (CRU-CWIE community) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20/04/2565
603/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราภัฏจันทรเกษมเชิงบูรณาการกับการทำงานกับชุมชน (CRU-CWIE community) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20/04/2565
558/2565 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานสงกรานต์ ประจำปี 2565 07/04/2565
521/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม 31/03/2565
511/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา มจษ.รวมพลังทำความดี 29/03/2565
395/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 22/03/2565
340/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ " CRU Open House 2022 " 10/03/2565
228/2565 คำสั่งแต่งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05/03/2565
168/2565 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต "การสร้างความรู้ความเข้าใจ CRU SMART Teach Model" 21/02/2565
113/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี 7/02/2565
1392/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมจิตอาสา"ราชภัฏจันทรเกษม รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง" 13/12/64
1216/2564 คำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) 8/11/64 
804/2564 คำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31/08/2564
332/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนออย่างครูอาชีพ 31/03/2564
328/2564 คำสั่งแต่งตั้งสัมมนาทางวิชาการ "ภาษาทัศนา พลังปัญญาวรรณคดีการพัฒนาความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางอักษรศาสตร์" 31/03/2564
297/2564  คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ " แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน"  25/03/2564
283/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "กิจกรรมตามรอยครูดนตรีไทย" 18/03/2564
267/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์"  15/03/2564
266/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม "ด้านศิลปะและการออกแบบด้วยการสร้างคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรม" 12/03/2564
240/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) "เราไม่ทอดทิ้งกัน : การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงวัยและประชาชนในยุคดิจิทัล" 05/03/2564
239/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม) 05/03/2564
226/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท   02/03/2564 
224/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 01/03/2564
197/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเขียนสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่อย่างสร้า่งสรรค์กับการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวจริง 25/02/2564 
151/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสากิจกรรมการสร้างศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวคลองบางเขน 11/02/2564 
1144/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 13/11/2563
1133/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 11/11/2563
1030/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  15/10/2563
806/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 24/08/2563
627/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/07/2563
570/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 08/07/2563
505/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพี่เลี้ยงสอนน้องออนไลน์ เขตจตุจักร 15/06/2563
500/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3  10/06/2563
152/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงดนตรี CRU BAND ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลการแสดงระบำนกกะฮังและระบำนงนารีศรีข้าวเม่าของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  15/02/2563
107/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้ง 1  31/01/2563
22/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาพิเศษ 15/01/2563
1244/2562 คำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาตำบล (Policy Lab)"  13/12/2562
1124/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนาวิชาการ "เรียนเป้น คิดเป็น ทำเป็น ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"  12/11/2562
1116/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  08/11/2562
1044/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดงานจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2563 25/10/2562
1032/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 22/10/2562
1029/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18/10/2562
1010/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร 17/10/2562
987/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 08/10/2562
977/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 02/10/2562