ลำดับที่เรื่องวันที่เผยแพร่
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 2/10/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 8/10/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18/10/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร 17/10/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 22/10/2562
6 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดงานจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2563 25/10/2562
7 แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และ กิจกรรม Smart idea by GSB Startup ประจำปี 2562 25/10/2562
 8  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 8/11/2562
9 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนาวิชาการ "เรียนเป้น คิดเป็น ทำเป็น ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" 12/11/2562
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 8/11/2562
11 คำสั่งแต่งตั้งรายนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาตำบล (Policy Lab)" 13/12/2562
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาพิเศษ 15/1/2563
 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงดนตรี CRU BAND ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลการแสดงระบำนกกะฮังและระบำนงนารีศรีข้าวเม่าของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  15/2/2563
14  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้ง 1  31/1/2563
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพี่เลี้ยงสอนน้องออนไลน์ เขตจตุจักร  15/6/2563
16  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  8/7/2563
 17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  21/7/2563
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 10/6/2563
19  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  24/8/2563
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 15/10/2563
 21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  11/11/2563
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 13/11/2563
23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของงนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 16/12/2563
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฎศิลป์สร้างสรรค์" 21/12/2563
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสากิจกรรมการสร้างศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวคลองบางเขน 11/2/2564
26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐาน TOEIC 1/3/2564
 27 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเขียนสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่อย่างสร้า่งสรรค์กับการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวจริง  25/2/2564
28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาไทย 3/3/2564
 29 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท   2/3/2564
 30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) "เราไม่ทอดทิ้งกัน : การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงวัยและประชาชนในยุคดิจิทัล"  5/3/2564
31 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม) 5/3/2564
32  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์"   15/3/2564
33  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรม "ด้านศิลปะและการออกแบบด้วยการสร้างคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรม"   12/3/2564
34  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "กิจกรรมตามรอยครูดนตรีไทย"  18/3/2564
 35 คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ 
" แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน" 
 25/3/2564
 36 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนออย่างครูอาชีพ   31/3/2564
37 คำสั่งแต่งตั้งสัมมนาทางวิชาการ "ภาษาทัศนา พลังปัญญาวรรณคดีการพัฒนาความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางอักษรศาสตร์" 31/3/2564