แบบคำร้องขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง


แบบสำรวจคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร


การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เอกสารประกอบการประชุม


ตารางผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ดาวน์โหลดเอกสาร)

แบบฟอร์ม มคอ.

สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

  • คู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ[Click]
  • แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ [Click] 21/04/2557
  • คู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ[Click] 21/04/2557


 การติดตามค่าระดับคะแนน I และ FM 

:https://www.sc.chandra.ac.th/user27/

acad-research-hss

เว็บบล็อกฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ฯ เชิญร่วมเป็นสมาชิกและติดตามได้ที่ URL : https://academicandresearch.blogspot.com/

tqf-networkเว็ปไซต์เครือข่ายความร่วมมือในภาระงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเข้าไปชมได้ทาง www.tqfnetwork.blogspot.com

humankm

คู่มือริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • ดาวน์โหลดเล่มคู่มือแบบ Click

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552


 


บริการวิชาการ


แบบฟอร์มวิชาการ


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา