ปีการศึกษา 2565

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. ดูรายละเอียด
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะมนุษยศาสตร์ฯ ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2564

1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการภาษา ASEN เพื่อการสื่อสารระดับต้น ดูรายละเอียด
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นาฏศิลป์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียด
3 โครงการการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ไม้กวาดเกษียณสุข ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ ดูรายละเอียด
4 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา ดูรายละเอียด
5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายเกี่ยวกับสื่อ เกมและพนันออนไลน์สู่เยาวชนชัยนาท ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2563

1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ดูรายละเอียด
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นาฏศิลป์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียด
3 U2T : เราไม่ทอดทิ้งกัน : การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงวัยและประชาชนในยุคดิจิทัล ดูรายละเอียด
4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตามมาตรฐาน TOEIC ดูรายละเอียด
5 ยุวชนอาสา : โครงการอบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องชุมชนคลองบางเขน ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2562

1 โครงการพี่เลี้ยงสอนน้องเรียนออนไลน์ จังหวัดชัยนาท ดูรายละเอียด
2 โครงการพี่เลี้ยงสอนน้องเรียนออนไลน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียด
3 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้การปกครองฯ ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2561

1 กิจกรรมพัฒนาผู้ต้องขังด้วยดนตรีเพื่อคืนคนดีให้สังคม ดูรายละเอียด
2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักชุมชน ดูรายละเอียด
3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา ดูรายละเอียด
4 กิจกรรมอบรมดนตรีสำหรับเยาวชนชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียด
5 กิจกรรมอบรมต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม ครั้งที่ 10 ดูรายละเอียด
6 กิจกรรม Human Plus สรรค์สร้างชุมชนพหลโยธิน 32 EP.4ฟุตบอล ดูรายละเอียด
7 กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2560

1 กิจกรรมต้นกล้าดนตรี ครั้งที่ 9 ดูรายละเอียด
2 กิจกรรมฝึกอบรมรำวงย้อนยุคและรำไทยเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ ดูรายละเอียด
3 กิจกรรมอบรมดนตรีสำหรับเยาวชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดูรายละเอียด

ปีการศึกษา 2559

1 กิจกรรมจันทรเกษมรักเสือใหญ่ ดูรายละเอียด
2 กิจกรรมต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม ดูรายละเอียด
3 กิจกรรมเนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา ดูรายละเอียด
4 กิจกรรม Human Plus สรรค์สร้างชุมชนพหลโยธิน 32 EP3 ฟุตบอล ดูรายละเอียด
5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียด