ประเภท

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาเอก

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

ข้าราชการ

3
44

3

-

50

พนักงานมหาวิทยลัย(สายวิชาการ)

-

25

-

-

25

อาจารย์ประจำตามสัญญา

-

14

5

-

19

พนักงานราชการ

-

3

-

-

3

พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)

-

-

3

-

3

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

-

-

8

3

11

รวม

3

87

19

3

111

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

ผศ.ดร.ธัญรัด   จันทร์ปลั่ง


-ปม.ช (นาฎศิลป์)วิทยาลัยนาฎศิลป์

-คบ.(อังกฤษ)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.ด. (อุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.วาสนา   ลิ่มเจริญกิจ


-ปม.ช (นาฎศิลป์)

วิทยาลัยนาฎศิลป์

-ศศ.บ.(นาฎศิลป์ไทย

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

-

 

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

-

อ.กุลชไม   สืบฟัก
-ปม.ช (นาฎศิลป์)

วิทยาลัยนาฎศิลป์

-ศศ.บ.(นาฎศิลป์ไทย)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

-

อ.ศุภวรรณ   เบกา เปเรซ

ศศ.บ.(นาฎศิลป์สากล)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

_

_

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

-

ผศ.ดร.บุปผาชาติ   อุปถัมภ์นรากร
-ปม.ช (นาฎศิลป์)

วิทยาลัยนาฎศิลป์

-ศศ.บ. (นาฎศิลป์ไทย)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนคริน

ทรวิโรฒประสานมิตร

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

-

อ.ธรรมรัตน์   โถวสกุล


ศศ.บ. (นาฎศิลป์และการละคร)

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย

_

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ขรรค์ชัย   หอมจันทร์
-ปม.ช.(นาฏศิลป์)

วิทยาลัยนาฏศิลป์

-ศศ. บ.(นาฏศิลป์โขน)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

_

_

นาฏศิลป์ฯ

๓๐๑๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน สังกัดสาขาวิชา เบอร์ติดต่อ E-mail
ตรี โท เอก
ผศ.ประชิด ทิณบุตร  ค.บ. (ศิลปศึกษา)(เกียรตินิยมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. (ศิลปศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปกรรม   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์   ศศ.บ  (ศิลปกรรมภาพพิมพ์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศป.ม. ทัศนศิลป์  (จิตรกรรม)สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ศิลปกรรม 08 2329 1565 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
อ.วารดา พุ่มผกา    ศศ.บ.  ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) วิทยาลัยครูพระนคร ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) (พิพิธภัณฑ์ศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล. - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์  ศษ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต เพาะช่าง ค.ม.  (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์    ศป.บ. (ภาควิชาวิจิตรศิลป์ )คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.ม.  (สาขาวิชาประยุกต์)ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.จารุณี เนตรบุตร   ค.บ. (สถาปัตย์) วิทยาลัยครูพระนคร กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.เกวรินทร์ พันทวี  ศป.บ.  (ศิลปะจิตรกรรม)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศป.ม.  (สาขาศิลปะสมัยใหม่)มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี  ศศ.บ. (ศิลปศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศ.ม.(สาขาวิชานิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศิลปกรรม ๓๐๑๘ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน สังกัดสาขาวิชา เบอร์ติดต่อ E-mail
ตรี โท เอก
รศ.จันทร์พร นวลแพ่ง  ค.บ. (ดนตรีศึกษา)วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)มหาวิทยาลัยมหิดล - ดนตรีไทย   -
อ.อังคณา แสงอนันต์  ค.บ. (ดนตรีศึกษา)สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ดนตรีไทย   -

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

อ.ประเสริฐ

ฉิมท้วม

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศป.ม. (ประพันธ์เพลง )

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังศึกษา

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ราเชนทร์

เหมือนชอบ

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.ม.(สาขาการวิจัยและ

พัฒนาเมือง)

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

ผศ.วิชา

เชาว์ศิลป์

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศม. (ดนตรีศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

ผศ.อดุลย์

วงศ์แก้ว

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

นายพิสิษฐ์

เอมดวง

คบ. ( ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ศศ.ม.  (มานุษยดุริยางควิทยา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-

ดนตรีสากล

๓๐๐๘

-

นายธงชัย

เหลืองทอง

คบ. (ดนตรีศึกษา) (สากล)

วิทยาลัยครูราชภัฏจันทรเกษม

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ทรงกฤษณ์

คมสัน

คบ. ดนตรีศึกษา (สากล)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.จุฑามาส

หิรัญกูล

คบ. ดนตรีศึกษา(สากล)

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.