'width=

การดูผลการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

 1.การลงทะเบียนเรียนภาคที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้ ส่วนฝนภาคเรียนถัดไปให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยผ่าน https://reg.chandra.ac.th/registrar/home.asp

2.สามารถเข้าดูผลการลงทะเบียนเรียน (รายวิชา-วัน-เวลา-ห้องเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านทาง https://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป (เผิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563)