ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  • ปรับปรุงหลักสูตร

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ปีงบประมาณ 2562
เดือน รายละเอียด
 ตุลาคม 2561  ดู
 พฤษศจิกายน 2561  ดู
 ธันวาคม 2561  ดู
 มกราคม 2562  ดู
 กุมภาพันธ์ 2562  ดู
 มีนาคม 2562  ดู
 เมษายน 2562  ดู
 พฤษภาคม 2562  ดู
 มิถุนายน 2562  ดู
 กรกฎาคม 2562  ดู
 สิงหาคม 2562  ดู
 กันยายน 2562 ดู

  

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อนำทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มโอกาศในการฝึกงานของตนเองได้ โดยจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323-324

ภาพกิจกรรมการการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560

               ภาพ 24 ตค 60 เช้า                          ภาพ 24 ตค 60 บ่าย                          ภาพ 25 ตค 60 บ่าย

               ภาพ 31 ตค 60 เช้า                          ภาพ 31 ตค 60 บ่าย                          ภาพ 1 พย 60 บ่าย

                ภาพ 7 พย 60 เช้า                           ภาพ 7 พย 60 บ่าย                           ภาพ 8 พย 60 บ่าย

               ภาพ 14 พย 60 เช้า                          ภาพ 14 พย 60 บ่าย                         ภาพ 15 พย 60 บ่าย

              ภาพ 21 พย 60 เช้า                           ภาพ 21 พย 60 บ่าย