กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>>>@ภาพกิจกรรม