ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน สังกัดสาขาวิชา เบอร์ติดต่อ E-mail
ตรี โท เอก
อ.แพรรัตน สบเสถียร   ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา M.Ed. (Educational Administration)Cert. of  Japanese Teaching  (Japan Foundation) กำลังศึกษา ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   -
อ.ธวัช คำทองทิพย์   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ   วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น)  ( เกียรตินิยมอันดับ๒)มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)(สายภาษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  ๓๐๑๕ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
MR.Kazuaki Sato  Bachelor of Electronic Engineering Tokyo  Metropolitan University - - ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ๓๐๑๕ satowaamaimai@hotmail.