650323

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษาจัดกิจกรรมตามรอยครูดนตรีไทย (ครูสนั่น บัวคลี่) ณ บ้านกลองลุงเหลี่ยม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยจัดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาและผู้ที่สนใจในศาสตร์และศิลป์ประเภทเครื่องหนัง(กลอง) ชมภาพกิจกรรม PR@HUSO