650720.JPG

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และพิธีมอบรางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ" เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.บุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชมภาพกิจกรรม PR@HUSO // PR@CRU