275769หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญครูนาฏศิลป์ทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง นาฏนวัตกรรม : พหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์สำหรับครู นำทีมวิทยากรโดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา, ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล จันทรโชติ , อาจารย์ยุทธนา อัครเดชานัฏ และอาจารย์กล้ากูล อัครเดชานัฏ ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำน้กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : 029426800 ต่อ 3022
ดาวโหลดเอกสารขออนุญาต รายละเอียดและกำหนดการโครงการได้ที่ :
https://drive.google.com/file/d/1NoEou-j04zd7mLOSroaidFPsRy5d9qrp/view
Link รับสมัคร
https://forms.gle/UmKovHdvz7r5f6m36

WebsiteHUSOQR Code เว็บไซต์คณะมนุษยฯ DramaWorkshop65QR Code รับสมัคร