Chutarat 01

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ นกแก้ว อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ผลงานที่มีศักยภาพสูง มีประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีผลิตภัณฑ์งานวิจัยที่พร้อมจำหน่าย จาก วช. ร่วมกับ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการโซน "งานวิจัยขายได้ Research Knowledge Management" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 "Thailand Resesarch Expo 2022" กับผลงานการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย วช.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการออกบูธงานทั้งหมดวช.ออกค่าใช้จ่ายในการจัด ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร