DSC 9896

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในวันนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม Study Room 1 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ดูภาพกิจกรรม >>> Click <<<