ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 [HUSOC15] วันที่ 19 มกราคม 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

รายละเอียดงานประชุม
https://husoc2022.hu.swu.ac.th/

Link Format Abstract
https://docs.google.com/file/d/1A9mCY1h5yiXrZHN-jRj3yqEvjRoKEjIM/edit?filetype=msword