650721 ณัฐนันท์ 01

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ลีลาชีวสิทธิ์  ได้รับคะแนนสูงสุด จากการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัตรให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์