651124

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิการยน ที่ผ่านมา โดยวิทยากร อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนิช บรรยายในหัวข้อ "ฝึกงานอย่างไร ให้ได้งาน"

ดูภาพกิจกรรม >>> Click <<<