Asst.Pro.Chavitra 01

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชวิตรา  ตันติมาลา อาจารย์ประจำหลักสูตรครึศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาสังคมวิทยา