660123 ชมนาด3 01

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ขอแสดงความยินดีกับ  ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป  ประจำปี พ.ศ. 2565  (ด้านประสบผลสำเร็จในอาชีพ)