273910

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ARIT FAIR 2023 “เข้าถึงใจ เข้าถึง GEN” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30-31 มกราคม 2566 ณ ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO