651215 Asst.Pro.Supannee

...คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาภูมิศาสตร์