660221

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)