660228

วันที่ 28 กุมภาพันธ์​ 2566 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) จัดกิจกรรมการประกวด "การอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย" ครั้งที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 36

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO