660308

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษา หัวข้อเรื่อง "เสียงสะท้อนของครูในศตวรรษที่ 21" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา วิทยากรโดย คุณครูปาริชาติ ชัยวงษ์ จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และคุณครูสาวดี บุญโท จากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ณ ห้องเรียน 34-201 ชั้น 2 อาคาร 34 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา...

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO