660312

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม​ 2566 สาขาวิชาดนตรีสากล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากลสำหรับเยาวชน ในกิจกรรม "Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 36

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO>