660314

วันที่ 14 มีนาคม 2566 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง จัดพิธีคำนับครูสำหรับผู้ที่เข้าร่วมแสดงในงานโขนผู้หญิงและเยาวชนระดับชาติ โขนสัมพันธ์จันทรเกษม ครั้งที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมานิจชุมสาย

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO>