660315

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง จัดเสวนา "ฉุยฉายในการแสดงโขน" ในงานโขนผู้หญิงและเยาวชนระดับชาติ โขนสัมพันธ์จันทรเกษม ครั้งที่ 1 ณ ลานประตูวังจันทร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO