6603161

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม 83 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการสัปดาห์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัมนธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม "โขนผู้หญิงและเยาวชนระดับชาติ โขนสัมพันธ์จันทรเกษม ครั้งที่ 1" การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกพรหมาศ ณ ลานประตูวังจันทร์

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO  // >>>PR@CRU