Artboard 3

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย ขอเชิญร่วมกิจกรรม การเสนวนา 'จันทราพาทอล์ค หัวข้อ "ภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาขายสินค้าในเพจเฟซบุ๊กเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม" นำเสนอโดย ผศ.ดร. ณัฐนันท์ ลีลาชีวสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Online ผ่านระบบ zoom meeting
Meeting ID: 961 5055 4266
Passcode:127362