660322

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการผู้ที่ได้รับรางวัล "จันทร์เดือนเพ็ญ" ทั้ง 7 ท่าน ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดูภาพกิจกรรม  >>>PR@HUSO>