660602

"เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้" ... 2 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ "เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้" ณ วัดทางหลวง จ.นนทบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย (บวร) ประกอบชาวบ้านในชุมชนวัดทางหลวง ,ตัวแทนสงฆ์จากวัดทางหลวง ,ตัวแทนจากโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานทางการศศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "ประเภทและคัดแยกขยะให้คนในชุมชน" วิทยากรโดย อาจารย์ทรงศักดิ์ วิชุมา

ดูภาพกิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้  >>> PR@HUSO>