6607066 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต" ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 4 ชั้น 12 อาคาร 36 

ดูภาพกิจกรรม  >>> PR@HUSO>