660714การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดย นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Study room 2 อาคาร 3 

ดูภาพกิจกรรม  >>> PR@HUSO>