IMG_6312.jpg

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566... ผศ.วาสนา โปร่งจิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ และดร.ภูเนตุ จันทร์จิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น นำทีมวิทยากรและคณะดำเนินงานจัดกิจกรรม โครงการ"การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท" ณ โรงเรียนขุมชนวัดมาติการาม จ.ชัยนาท

ดูภาพกิจกรรม  >>> PR@HUSO>