670326 01

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ขรรค์ชัย หอมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานนาฏศิลป์และศิลปการแสดง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ รางวัล "พชรกุญชร" สาขาหัตถศิลป์ ประจำปี 2567 จาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์