25670322

ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. **ผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดสวยงามหรือชุดสุภาพ