670403_อ.กรรัตน์-01-01-01-01.jpgขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรัตน์ พ่วงพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์) เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา